Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun tavoitteena on sovittaa  palveluntuottajan liiketoiminnalliset tavoitteet yhteen asiakkaan/käyttäjän näkökulmasta parhaan mahdollisen palvelukokemuksen kanssa. Tärkeää yhteensovittamisessa on käyttäjälähtöinen suunnittelu – asiakkaat äänestävät herkästi jaloillaan, mikäli tuote tai palvelu ei vastaa tai jopa ylitä odotuksia.

Palvelumuotoiluprosessissa on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet, unohtamatta liiketoiminnan kannalta oleellisia reunaehtoja ja toimintamalleja.

Esimerkki muotoiluprosessin kulusta:

 • Projektin fokus – workshop:
  Määritellään asiakkaan kanssa pääasialliset tavoitteet: tuote, palvelu, kohderyhmä, loppukäyttäjät ja käyttötapaukset
 • Käyttäjien tarpeiden ja toiveiden nykyiset oletukset -workshop
 • Ideointi ja suunnittelu, luova työskentely
 • Palvelukokemuksen polku
  Testiryhmä ja analyysi (mahdollinen A/B -testaus)
 • Tuotekehityksen seuraavat askeleet
  Edellisten vaiheiden perusteella suunnan uudelleen määrittely ja/tai tarkennus

Kyselytutkimus ja tilastollinen analyysi liitetään tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan osaksi prosessia.

Paketti räätälöidään aina tuote- ja asiakaskohtaisesti. Projektissa käytettävät menetelmät valitaan parhaiten tilanteeseen sopiviksi, kuten esimerkiksi fasilitoidut workshopit, fokusryhmähaastattelut ja kyselytutkimukset. Jokainen toteutusvaihe raportoidaan selkeästi ja raportit toimivat työkaluna palvelumuotoilun jatkotyöskentelylle.